Regulamin Serwisu MojaKoja.pl

  Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.mojakoja.pl/ oraz w aplikacji mobilnej MojaKoja.pl
  udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym
  regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej
  „Regulaminem”).
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych
  za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się
  z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.
  Dane kontaktowe Administratora:
  – adres e-mail: ahoj@mojakoja.pl.

  §1. Definicje

  1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.mojakoja.pl/ oraz w aplikacji mobilnej
  MojaKoja.pl.
  2. Administrator – Maciej Banaszkiewicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MobApki.pl –
  lider aplikacji mobilnych Maciej Banaszkiewicz pod adresem ul. Leśna 24, 42-270 Rzerzęczyce, NIP:
  9491815264, REGON: 360143083, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
  4. Sprzedający – użytkownik publikujący Ogłoszenie za pośrednictwem Serwisu.
  5. Ogłoszenie – przygotowane przez Sprzedającego ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia
  umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
  6. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny na Serwisie umożliwiający publikację ogłoszenia.
  7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika
  w Serwisie z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
  8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.
  9. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym
  gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ogłoszeniach.
  10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za
  pośrednictwem Serwisu.
  11. Usługa płatna – usługa, której świadczenie uwarunkowane jest wniesieniem opłaty przez
  Użytkownika.
  12. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych
  informacjach o usługach i promocjach Administratora bądź jego partnerów biznesowych.

  §2. Postanowienia ogólne

  1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach
  określonych w Regulaminie.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
  3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych
  w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
  4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane
  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na
  gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu
  realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa

  Polityka prywatności Serwisu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu
  usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
  5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej
  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub
  obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób
  niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego
  oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
  7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania
  przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na
  dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich
  utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem
  Serwisu.

  §3. Ogólne warunki świadczenia usług

  1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną poprzez:
  a) udostępnienie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych w Serwisie,
  b) umożliwienie dodawania oraz przeglądania Ogłoszeń,
  c) umożliwienie rejestracji w celu utworzenia Konta użytkownika oraz utrzymanie Konta użytkownika
  w Serwisie,
  d) realizację usługi typu „Newsletter”.
  2. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie lub za odpłatnością na zasadach określonych Regulaminem.
  3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony
  z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej w
  Serwisie.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia
  korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na
  charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej,
  d) w przypadku aplikacji mobilnej urządzenie mobilne wyposażone w system Android w wersji nie
  mniej niż 5.0 lub system iOS w wersji nie mniej niż 9.3.5.
  6. Aplikacja mobilna dostępna jest do pobrania w sklepie App Store lub Google Play.
  7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
  swojego dostawy usług internetowych.

  §4. Rejestracja w Serwisie

  1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza
  rejestracji.
  2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji
  prawdziwych.
  3. Dokonując rejestracji na Serwisu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego
  Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
  4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
  5. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania
  w imieniu Użytkownika.
  6. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.

  7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych
  umożlwiających logowanie na Koncie.

  §5. Konto użytkownika

  1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Serwisu tworzone jest Konto użytkownika.
  2. Użytkownik zarejestrowany po zalogowaniu się na Koncie użytkownika może korzystać
  z następujących funkcjonalności (Usług):
  a) przesyłanie wiadomości pomiędzy Użytkownikami za pomocą komunikatora dostępnego w
  Serwisie;
  b) tworzenie i dodawanie Ogłoszeń.
  3. Przesyłanie wiadomości dostępne jest wyłącznie po uprzedniej weryfikacji numeru telefonu
  Użytkownika. Użytkownik uruchamia proces weryfikacji poprzez użycie opcji „Zweryfikuj” dostępnej
  obok numeru telefonu Użytkownika w zakładce „Profile” dostępnej po zalogowaniu na Koncie.
  4. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju
  funkcjonalności z której korzysta. Treści zamieszczane w Serwisie lub przesyłane za pośrednictwem
  Serwisu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość
  dodawania treści.
  5. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
  a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
  b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub
  miejsca służącego do celów religijnych,
  c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie
  postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę
  zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego
  stanowiska,
  d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym,
  wyznaniowym albo seksualnym,
  f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  g) mających charakter bezprawny,
  h) posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie
  lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  i) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby
  publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
  6. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do
  korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w
  ramach Serwisu, co może skutkować usunięciem treści z Serwisu w przypadku, gdy zamieszczona
  przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
  8. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega
  sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika po uprzednim wezwaniu Użytkownika
  do zaprzestania naruszeń.
  9. Administrator posiada prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnił
  swojego zobowiązania względem Usługodawcy po uprzednim wezwaniu, narusza postanowienia
  Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia lub w przypadku działania przez Użytkownika na
  szkodę Administratora lub innych Użytkowników. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować
  zaprzestaniem świadczenia przez Administratora Usług płatnych, których świadczenie jest
  uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
  10. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto użytkownika. W tym celu Użytkownik przesyła na
  adres poczty elektronicznej Administratora wiadomość zawierającą żądanie usunięcia Konta.
  Wiadomość powinna zostać wysłana z adresu poczty elektronicznej Użytkownika wykorzystanego do
  rejestracji na Serwisu. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia

  przez Administratora Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem
  aktywnego Konta użytkownika.
  11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności
  uiszczonej Administratorowi tytułem świadczenia Usługi płatnej.
  §6. Zasady zamieszczania Ogłoszeń

  1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Sprzedający wypełnia Formularz ogłoszenia dostępny po wybraniu
  opcji „Dodaj Ogłoszenie”.
  2. Wypełniając Formularz ogłoszenia Sprzedający jest zobowiązany do wybrania kategorii Ogłoszenia
  oraz wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).
  3. Treść Ogłoszenia musi zostać sformułowana w języku polskim, pozostawać zgodna z prawdą,
  jednoznaczna i zrozumiała oraz nie może naruszać postanowień §5 pkt 5 Regulaminu.
  4. Sprzedający nie może oferować produktów, usług lub pracy, które naruszają obowiązujące przepisy
  prawa lub dobre obyczaje, w szczególności:
  a) oferować towarów, których obrót podlega ograniczeniom, szczególnym warunkom sprzedaży lub
  jest wyłączony na podstawie prawa polskiego lub europejskiego,
  b) oferować towarów obciążanych prawami na rzecz osób trzecich lub co do których nie posiada
  prawa do rozporządzania poprzez przeniesie prawa własności i wydanie kupującemu,
  c) oferować świadczenia usług lub poszukiwać kandydatów do pracy o charakterze seksualnym.
  5. Utworzone przez Sprzedającego Ogłoszenie podlega weryfikacji przez Administratora. W przypadku
  stwierdzenia niezgodności treści Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu Sprzedający jest
  informowany o konieczności edycji Ogłoszenia.
  6. Ogłoszenie publikowane jest w Serwisie po pomyślnej weryfikacji. Opublikowane Ogłoszenie
  dostępne jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis.
  7. Sprzedający posiada możliwość edycji Ogłoszenia po jego opublikowaniu w Serwisie. Zasady
  weryfikacji zawarte w §6 pkt 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  8. Opublikowane Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis.
  9. Ogłoszenie jest ważne, tj. publikowane jest przez okres kolejnych 30 dni o ile wcześniej nie zostało
  usunięte przez Sprzedającego.
  10. Sprzedający publikuje Ogłoszenie bezpłatnie. Sprzedający publikując Ogłoszenie może skorzystać z
  Usług płatnych w postaci opcji dodatkowych Ogłoszenia, tj. Wyróżnienia lub Odświeżenia. Cennik opcji
  dodatkowych oraz warunki świadczenia określone są w Serwisie.
  11. Wyróżnienie polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń w danej kategorii w sposób
  wyróżniający się spośród zwykłych Ogłoszeń poprzez oznaczenie tekstem „Wyróżnione”.
  12. Odświeżenie polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń w danej kategorii i
  utrzymywanie takiej pozycji do czasu opublikowania nowego Ogłoszenia w danej kategorii przez
  dowolnego Sprzedającego.
  13. Okres aktywności opcji dodatkowych liczony jest z dokładnością do daty i godziny ich aktywacji.
  14. Opcje dodatkowe są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia. Administrator nie ponosi
  odpowiedzialności za skuteczność usługi odświeżenia lub wyróżnienia rozumianą jako rzeczywiste
  zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem.
  15. Sprzedający z chwilą publikacji Ogłoszenia udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie
  z treści Ogłoszenia (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz
  rozpowszechnianie w Serwisie, a także u partnerów Administratora za pośrednictwem których
  prowadzona jest promocja Serwisu, w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach
  elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz
  formy dostępu.
  16. Licencja udzielana jest przez Sprzedającego bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego
  oraz bez wynagrodzenia dla Sprzedającego i innych podmiotów uprawnionych do treści.
  17. Licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Sprzedającego treści z zasobów Serwisu.
  18. Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem kontaktuje się z Sprzedającym bezpośrednio, tj. bez udziału
  Administratora. Warunki transakcji, w tym warunki i sposoby płatności są ustalane w analogiczny

  sposób. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem
  w związku z Ogłoszeniem.

  §7. Ogłoszenia z licytacją

  1. Sprzedający tworząc Ogłoszenie posiada możliwość aktywowania opcji licytacji zamiast określenia
  ceny oferowanego towaru lub usługi.
  2. Aktywując opcję licytacji Sprzedający ustala okres czasu, w jakim Użytkownicy mogą licytować
  Ogłoszenie.
  3. Licytacja polega na złożeniu przez Użytkownika oferty określającej kwotę do zapłaty za usługę lub
  towar.
  4. Sprzedający po zakończeniu licytacji nie jest związany najwyższą ze złożonych w toku licytacji ofert.
  5. Sprzedający wybiera ofertę spośród złożonych przez Użytkowników według swojego uznania.
  6. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie wobec Sprzedającego z tytułu odrzucenia jego oferty
  i wybrania oferty innego Użytkownika. Roszczenie nie przysługuje także w przypadku, gdy została
  wybrana oferta o niższej wartości.

  §8. Metody płatności

  1. Administrator umożliwia dokonywanie płatności za usługi dostępne w Serwisie w formie przedpłaty za
  pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe obsługiwanego przez Stripe, 510 Townsend
  Street, San Francisco, CA 94103, USA..
  2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się poprawną autoryzację płatności przez operatora
  systemu płatności elektronicznych.
  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika
  kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
  Użytkownika.

  §9. Odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub
  udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie
  pochodzą od niego.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań
  w Serwisie, w tym za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umów zawartych w związku
  z opublikowanym Ogłoszeniem.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie
  i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania
  jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich
  albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
  4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione
  przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może
  nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody
  poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej,
  której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia –
  gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
  6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania
  Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez
  Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do wysokości
  płatności uiszczonej przez Użytkownika za Usługę, chyba że co innego wynika z odrębnych praw
  przysługujących konsumentom.

  §10. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za
  wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne
  oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
  2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika,
  Administrator usuwa Konto użytkownika z Serwisu.
  3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie usług świadczonych przez
  Administratora na rzecz Użytkownika.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych,
  w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku
  niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych,
  w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika
  minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji w Serwisie przez okres 3 miesięcy
  Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem
  Serwisu.
  6. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem w terminie 14 dni od dnia jej
  zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu zachowania terminu należy wysłać
  Administratorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  7. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Administrator zwraca Użytkownikowi
  otrzymaną od niego płatność w ciągu 14 dni na rachunek bankowy z którego Użytkownik dokonał
  płatności za Usługę.
  8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli
  Usługa została zrealizowana za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia
  od umowy.

  §11. Postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych
  za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres
  e-mail Administratora.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz
  adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy
  reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych
  danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
  3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  Nierozpatrzenie reklamacji w zakreślonym terminie oznacza jej uwzględnienie przez Administratora.

  §12. Własność intelektualna

  1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron
  i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony
  przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych
  treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu
  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest
  dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na
  stronach Serwisu.
  3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz
  danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu
  do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw
  pokrewnych lub licencji.

  4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego
  części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

  §13. Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
  Administrator powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych
  przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania
  do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej
  wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym
  wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a
  strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
  2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych
  funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji
  zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu.
  3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
  odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane
  pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
  sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego
  konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
  Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto
  skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem
  platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2021 r.

  Pobierz Apkę!
  Pobierz Apkę!
  Top