POLITYKA ZWROTÓW

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez

  podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w

  którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i

  wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.

  Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio

  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona

  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o

  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji

  o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do

  nas pocztą lub drogą elektroniczną na ahoj@mojakoja.pl.

  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr

  1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest

  obowiązkowe.

  Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację

  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

  terminu do odstąpienia od umowy.

  Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

  w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

  konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

  której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od

  niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

  wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

  sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym

  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o

  wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu

  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji,

  chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie

  poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu

  lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

  nastąpi wcześniej.

  Prosimy o odesłanie Produktu na adres: Maciej Banaszkiewicz, ul. Leśna 24, 42-270

  Rzerzęczyce. Produkt powinien być odesłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż

  14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest

  zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż

  klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

  Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest

  odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

  Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie

  w chwili zawarcia umowy.

  Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta

  niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

  Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio

  związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona

  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o

  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa

  się na koszt Sprzedawcy.

  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem

  dwóch lat od dnia wydania Produktu klientowi.

  Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres

  ahoj@mojakoja.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

  Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

  odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności

  dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

  zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo

  Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia

  wady.

  Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany

  rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że

  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe

  albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez

  Sprzedawcę.

  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

  Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: Maciej

  Banaszkiewicz, ul. Leśna 24, 42-270 Rzerzęczyce.

  Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego

  otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego

  uwzględnieniem.

  Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

  Pobierz Apkę!
  Pobierz Apkę!
  Top