REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  Wstęp

  Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.mojakoja.pl/sklep/ prowadzony jest przez Macieja

  Banaszkiewicza wykonującego działalność gospodarczą pod firmą MobApki.pl – lider aplikacji mobilnych

  Maciej Banaszkiewicz pod adresem ul. Leśna 24, 42-270 Rzerzęczyce, NIP: 9491815264, REGON:

  360143083, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

  Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

  Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  – telefon: +48 791 101 201,

  – adres e-mail: ahoj@mojakoja.pl.

  Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

  o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres

  świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania

  umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa

  i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

  §1. Definicje

  1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.mojakoja.pl/sklep/.

  2. Sprzedawca – Maciej Banaszkiewicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MobApki.pl –

  lider aplikacji mobilnych Maciej Banaszkiewicz pod adresem ul. Leśna 24, 42-270 Rzerzęczyce, NIP:

  9491815264, REGON: 360143083.

  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

  prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej

  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu

  internetowego.

  6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za

  pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.

  7. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie

  zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.

  9. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone

  są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

  10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta

  klienta.

  11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

  pracy.

  §2. Postanowienia ogólne

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach

  określonych w Regulaminie.

  2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

  prawa i zasadami współżycia społecznego.

  3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane

  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie

  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych

  osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony

  danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” dostępna pod adresem

  Odśwież moje ogłoszenie

  6. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie

  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.

  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w

  Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania

  akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

  9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient

  zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich

  funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym

  oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

  10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania

  przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych

  na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności,

  ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z

  wykorzystaniem Sklepu internetowego.

  §3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

  1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:

  a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,

  b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,

  c) umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta

  Sklep internetowego.

  2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.

  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza

  zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do

  wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub

  z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia

  Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego

  rejestracji w Sklepie internetowym.

  5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie

  Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.

  6. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie

  internetowym.

  7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

  c) dostęp do poczty elektronicznej.

  8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą

  swojego dostawcy usług internetowych.

  §4. Umowa sprzedaży

  1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za

  pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni

  w tygodniu.

  2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym

  określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu

  wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie

  internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji

  zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku

  „Zamawiam i płacę”.

  3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie

  składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie

  Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość

  potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej

  zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

  4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży,

  a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z

  kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

  §5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

  1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3

  niniejszego Regulaminu).

  2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie

  Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do czternastu dni roboczych.

  3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak

  złożone następnego dnia roboczego.

  4. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna,

  Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję

  o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie

  całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).

  5. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać

  dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu

  skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w

  uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.

  6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika

  zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy

  dostępne są na stronie Sklepu internetowego oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania

  zamówienia.

  7. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.

  8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość.

  W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności

  kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

  9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po

  stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w

  związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).

  10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu,

  roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały

  pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie

  wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

  §6. Metody płatności

  1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty:

  a) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paynow zgodnie z

  odstępnymi kanałami płatności, którego operatorem jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

  (Klient dokonuje płatności zgodnie z regulaminem systemu płatności Paynow);

  b) w formie przedpłaty kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe,

  którego operatorem jest Stripe, Inc. 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.

  2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy.

  W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie może zostać anulowane.

  3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu

  płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji.

  4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail

  wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

  5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą

  płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

  §7. Rękojmia za wady Produktu

  1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny

  względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest

  zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia

  umowy.

  2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się

  na koszt Sprzedawcy.

  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat

  od dnia wydania Produktu Klientowi.

  4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres ahoj@mojakoja.pl lub

  pisemnie na adres Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr

  2 do Regulaminu.

  5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu

  od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni

  rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz

  była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość

  obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

  6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na

  wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy

  do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby

  nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: Maciej

  Banaszkiewicz, ul. Leśna 24, 42-270 Rzerzęczyce.

  9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego

  otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego

  uwzględnieniem.

  §8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

  1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

  konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania

  przyczyny.

  2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej

  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia

  Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

  Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin

  biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

  4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do

  niniejszego Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres

  ahoj@mojakoja.pl.

  5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od

  umowy przed jego upływem.

  6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

  oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności,

  w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego

  samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób

  zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze

  zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez

  Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez

  Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego

  dodatkowych kosztów.

  10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez

  Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia,

  w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do

  zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

  11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  12. Produkt należy dostarczyć na adres: Maciej Banaszkiewicz, ul. Leśna 24, 42-270 Rzerzęczyce.

  13. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie

  przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

  14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy

  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art.

  38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której

  po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  §9. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

  oraz postępowanie reklamacyjne

  1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym

  (np. Konto klienta) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać

  umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając

  oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej ahoj@mojakoja.pl.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą

  elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu

  wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

  3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za

  pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na

  adres ahoj@mojakoja.pl.

  4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa

  firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot

  reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające

  złożenie reklamacji.

  5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

  §10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

  1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w

  myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.

  2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba

  fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej

  umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w

  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile

  Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi

  realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie

  Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie

  internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części

  wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

  5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta

  niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

  6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi,

  osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary

  związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych

  szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę,

  przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia

  złożonego przez Klienta.

  §11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych

  (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub

  działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez

  Sprzedawcę.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez

  Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz

  obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych

  funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy

  bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych

  funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

  §12. Własność intelektualna

  1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron

  i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej

  dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej

  zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

  2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu

  internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym

  zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez

  Sprzedawcę.

  3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć,

  aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w

  odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich

  majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

  4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu

  internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,

  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

  §13. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu

  Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed

  wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do

  Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana

  Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli

  zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała

  umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

  2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie

  odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie

  konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy,

  to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego.

  3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

  i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie

  sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem

  o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim

  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego

  Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach (https://katowice.wiih.gov.pl) o podjęcie działań

  mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016

  r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

  4. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika

  konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

  5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania

  sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:

  a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa

  polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w §8 pkt 2

  Regulaminu,

  b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest

  konsumentem.

  7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2022 r.

  Pobierz Apkę!
  Pobierz Apkę!
  Top